ZAWIADOMIENIE ICP-69-2017 P4 Sp. z o.o. - budowa st.baz. - postępowanie wznowieniowe

Wasilków, 06.03.2019 r.

BGGN.6733.69.2017.SK.18

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody dotyczące wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Burmistrza Wasilkowa z dn. 12.04.2018 r. znak: BGGN.6733.69.2017.SK, dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA 3318B” wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną, na części dz. nr ewid. 320/4 w obr. geod. Wasilków, przygotowaną na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca - P4 Sp. z o.o.

pełnomocnik - Paweł Ponikowski Up-Telecom Sp. z o.o.,

2. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie,

3. strony wg wykazu z akt sprawy,

4. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl