ZAWIADOMIENIE ICP-66-2017 POLKOMTEL sp. z o.o. budowa stacji baz. tel. kom. Wasilków 818/14, 334/51, 335/4

Wasilków, 06.03.2018 r.

BGGN.6733.66.2017.SK.8

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami i antenami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr ewid. 818/14, 334/51, 335/4 w obr. geod. Wasilków na wniosek złożony przez POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa ‑ pełnomocnik Andrzej Szymański ul. Wyrzykowskiego 5A/121, 03-142 Warszawa.

W związku z licznymi zastrzeżeniami i protestami mieszkańców pobliskich osiedli zostali oni uznani za strony postępowania i zgodnie z art. 49 Kpa oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) powiadamiani są o czynnościach w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

pełnomocnik - Andrzej Szymański

ul. Wyrzykowskiego 5A/121, 03-142 Warszawa,

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wasilkowie

4. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl