ZAWIADOMIENIE ICP-60-2019 PGE Drobot.R. budowa sieci energet. Nowodworce 1689/2, 1690/10 ...

Wasilków, 10.10.2019 r.

BGGN.6733.60.2019.SK.3

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV i nn 0,4kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4kV oraz złączami 0,4kV na dz. nr ewid.: 1689/2, 1690/10, 1694, 1743/63, 1743/3, 1743/9, 1743/10, 1743/11, 1743/12, 1743/13, 1743/14, 1743/15, 1743/16, 1743/17, 1743/18, 1743/19, 1743/20, 1743/21, 1743/22, 1743/23, 1743/24, 1743/25, 1743/26, 1743/8, 1743/27, 1743/32, 1743/33, 1743/34, 1743/35, 1743/36, 1743/37, 1743/38, 1743/39, 1743/40, 1743/41, 1743/42, 1743/43, 1743/44, 1743/45, 1743/46, 1743/47, 1743/48, 1743/49, 1743/50, 1743/51, 1743/52, 1743/53, 1743/54, 1743/55, 1743/56, 1743/57, 1743/58, 1743/59, 1743/60, 1743/61, 1743/62, 1744/1, 1744/2, 1744/3, 1744/4, 1744/5, 1744/6, 1744/7, 1744/8, 1744/9, 1744/10, 1744/11, 1744/12, 1744/13, 1696 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca - PGE Dystrybucja S.A.

pełnomocnik - Rafał Drobot,

2. strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-10-11

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-10-11

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-10-11

Rejestr zmian