ZAWIADOMIENIE ICP-56-2017 P4 Sp. z o.o. - budowa stacji bazowej tel.kom. Wasilków 334/51, 334/52...818/14

Wasilków, 05.01.2018 r.

BGGN.6733.56.2017.SK.7

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA 3316C” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części dz. nr ewid. 334/51, 334/52, 335/4 i 818/14 w obr. geod. Wasilków.

W związku z licznymi zastrzeżeniami i protestami mieszkańców pobliskich osiedli zostali oni uznani za strony postępowania i zgodnie z art. 49 Kpa oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) powiadamiani są o czynnościach w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

pełnomocnik - Paweł Ponikowski

Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Łączna 24A, 03-113 Warszawa,

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wasilkowie

4. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl