ZAWIADOMIENIE ICP-50-2017 Podl.Muzeum.Kultury.Ludowej bud. infrastr. techn. - Sokolarnia - Wasilków 1203....1191

Wasilków, 05.10.2017 r.

BGGN.6733.50.2017.SK.1

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie (w ramach ośrodka edukacji ekologicznej „Sokolarnia”) trzech szt. silosów, niezbędnych budowli tj. przepustów przez trzy rowy melioracyjne i urządzeń budowlanych oraz infrastruktury technicznej tj. rozbudowie sieci wodociągowej i energetycznej na dz. nr ewid.: 1203, 1204, 1205, 1206, 1590/5 i 1191 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art.51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pok. nr 4 w godz. pracy Urzędu, można zapoznać się z treścią wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji jw., złożonego przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków.

Strony postępowania mają możliwość złożenia odpowiedzi na niniejsze zawiadomienie oraz złożenia wyjaśnień na piśmie. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub zastrzeżenie dotyczy.

Informuję ponadto, że sprawa ma skomplikowany charakter w rozumieniu art. 35 § 3 Kpa, z uwagi na ustawowy wymóg przeprowadzenia szczegółowej analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonania wizji lokalnej, a także dokonania uzgodnień z organami zewnętrznymi - zgodnie z  art.53 ust. 3 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073).

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

   Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

    ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków

2. strony wg wykazu z akt sprawy

3. a/a

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Sprawę prowadzi: arch. Sławomir Kakareko

tel.: (85) 718 54 00 w. 14