ZAWIADOMIENIE ICP-49-2017 PSGaz. budowa gazociagu Nowodworce - 1690/10

Wasilków, 04.10.2017 r.

BGGN.6733.49.2017.SK.1

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ewid. 1690/10 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków, do zasilenia budynków mieszkalnych.

Na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art.51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pok. nr 4 w godz. pracy Urzędu, można zapoznać się z treścią wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji jw., złożonego przez Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Gen.S.Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok.

Strony postępowania mają możliwość złożenia odpowiedzi na niniejsze zawiadomienie oraz złożenia wyjaśnień na piśmie. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub zastrzeżenie dotyczy.

Informuję ponadto, że sprawa ma skomplikowany charakter w rozumieniu art. 35 § 3 Kpa, z uwagi na ustawowy wymóg przeprowadzenia szczegółowej analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonania wizji lokalnej.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

1. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o

   ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

   adres do korespondencji:

   ul. Gen.S.Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok,

2. strony wg wykazu w aktach sprawy,

3. a/a.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl