ZAWIADOMIENIE ICP-48-2017 GMINA W-ów przeb. i zm. spos. użytk. -Dom Kultury Wasilków 6110,6111...

Wasilków, 28.09.2017 r.

BGGN.6733.48.2017.SK.2

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku usługowo-handlowego oraz częściowej zmianie sposobu jego użytkowania na dom kultury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr ewid.: 6110, 6111, 2743/5, 2743/4, 2744/2 i 2744/1 w obr. geod. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1/ Wnioskodawca:

    Gmina Wasilków w/m

2/ strony wg wykazu w aktach sprawy

3/ a/a

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl