ZAWIADOMIENIE ICP-46-2020 PGE. Janiszewski.T. budowa sieci energ. Wasilków

Wasilków, 18.06.2020 r.

BGGN.6733.46.2020.SK.1

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci energetycznej SN 15kV i nN 0,4 kV, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 1276/2, 1225, 1326/1, 6166/1, 6166/2, 6166/11, 6166/12 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art.51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w celu zapoznania się z treścią wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji jw., złożonego przez PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 21-340 Lublin, pełnomocnik- TOMEL Tomasz Janiszewski ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok.

Ewentualne uwagi i zastrzeżenia w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać (z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z wyszczególnieniem sygnatury niniejszej sprawy) za pośrednictwem Poczty Polskiej, drogą e-mailową na adres kancelaria@wasilkow.pl lub przy użyciu platformy ePUAP.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa strona zamieszkała za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy w kraju, jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń. Stosownie do art. 40 § 5 Kpa w razie niewskazania takiego pełnomocnika, przeznaczone dla strony pisma pozostawi się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa strony mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres, zgodnie z art. 41 § 2 Kpa, ma skutek prawny.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

1.Wnioskodawca – PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 21-340 Lublin,

pełnomocnik- TOMEL Tomasz Janiszewski ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok.

2.strony wg wykazu w aktach sprawy,

3.aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

 

Okres przetwarzania danych osobowych wynika w szczególności z ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.553 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Dz.U.2011.14.67 z późn. zm.).
Strona ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania oraz ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dodana: 19 czerwiec 2020 14:03

Zmodyfikowana: 19 czerwiec 2020 14:03

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-06-19

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-06-19

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-06-19

Rejestr zmian