ZAWIADOMIENIE ICP-45-2018PGE.Drobot.R. bud. linii nN i SN Studzianki 168/1, 168/2....

Wasilków, 02.11.2018 r.

BGGN.6733.45.2018.SK.1

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nN 0,4 kV, linii energetycznej kablowej SN 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz słupa energetycznego SN, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168/6, 168/7, 168/8, 168/9, 168/10, 168/11, 163/1, 164, 1156, 1157, 1158, 1162/1, 1159, 82/4 w obr. geod. Studzianki gm.Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art.51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pok. nr 4 w godz. pracy Urzędu, można zapoznać się z treścią wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji jw., złożonego przez PGE Dystrybucja S.A ul. Grabarska 21A 20‑340 Lublin, pełnomocnik: Rafał Drobot – Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Elektron s. c. ul. Odległa 3b 15-159 Białystok.

Strony mają możliwość złożenia odpowiedzi na niniejsze zawiadomienie oraz złożenie wyjaśnień na piśmie. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub zastrzeżenie dotyczy.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa strona zamieszkała za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy w kraju, jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń. Stosownie do art. 40 § 5 Kpa w razie niewskazania takiego pełnomocnika, przeznaczone dla strony pisma pozostawi się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa strony mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres, zgodnie z art. 41 § 2 Kpa, ma skutek prawny.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Grabarska 21A; 20-340 Lublin,

pełnomocnik: Rafał Drobot

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Elektron s. c.

ul. Odległa 3b, 15-159 Białystok,

2. strony wg wykazu w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl