ZAWIADOMIENIE ICP-44-2020 Waszkiewicz.W. Telan budowa sieci energ. Studzianki

Wasilków, 17.06.2020 r.

BGGN.6733.44.2020.SK.1

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kablowo-napowietrznej SN-15kV i nn-0,4kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 1166/7, 1166/6, 1167/2, 1168/2, 1164/2, 1164/1, 1163, 1162/2 w obr. geod. Studzianki gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art.51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w celu zapoznania się z treścią wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji jw., złożonego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, pełnomocnik- „TELAN” A. i J. Stankiewicz T. i W. Waszkiewicz S.J. ul. Czerwonego Kapturka 11, 15-156 Białystok.

Ewentualne uwagi i zastrzeżenia w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać (z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z wyszczególnieniem sygnatury niniejszej sprawy) za pośrednictwem Poczty Polskiej, drogą e-mailową na adres kancelaria@wasilkow.pl lub przy użyciu platformy ePUAP.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa strona zamieszkała za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy w kraju, jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń. Stosownie do art. 40 § 5 Kpa w razie niewskazania takiego pełnomocnika, przeznaczone dla strony pisma pozostawi się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa strony mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres, zgodnie z art. 41 § 2 Kpa, ma skutek prawny.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

1.Wnioskodawca – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok,

pełnomocnik- „TELAN” A. i J. Stankiewicz T. i W. Waszkiewicz S.J. ul. Czerwonego Kapturka 11, 15 - 156 Białystok.

2.strony wg wykazu w aktach sprawy,

3.aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

 

Dodana: 19 czerwiec 2020 14:01

Zmodyfikowana: 19 czerwiec 2020 14:01

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-06-19

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-06-19

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-06-19

Rejestr zmian