ZAWIADOMIENIE ICP-43-2018 PGE.Bagiński.R. budowa linii SN i nN wasilków-Sielachowskie 1210/31 ....6162

Wasilków, 02.10.2018 r.

BGGN.6733.43.2018.SK.4

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii SN‑15kV, kablowej linii nN 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15 kV/0,4 kV, złącza kablowego nN 0,4 kV oraz rozbiórka linii napowietrznej SN, na dz. nr ewid. 116 w obr. geod. Sielachowskie i dz. nr ewid. 1210/31, 1210/13, 1591/1, 1591/4, 1591/3, 1209, 1590/5, 6162 w obr. geod. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin,

pełnomocnik: Robert Bagiński RBB- ELECTRIC

ul. Sikorskiego 166 lok. 3.04, 18-400 Łomża,

2. strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl .