ZAWIADOMIENIE ICP-41-2019 PGE Perkowski.A. budowa gazociągu Sochonie 215/5, 343/2

Wasilków, 18.06.2019 r.

BGGN.6733.41.2019.SK.4

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia nn 0,4kV ze złączami kablowymi nn 0,4kV na dz. nr ewid.: 735/12, 743, 735/14, 735/23 w obr. geod. Wólka Przedmieście gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1.Wnioskodawca - PGE Dystrybucja S.A.

pełnomocnik – Artur Perkowski,

2. strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-06-19

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-06-19

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-06-19

Rejestr zmian