ZAWIADOMIENIE ICP-40-2019 PSGaz. Szumska.G. budowa gazociągu Sochonie 215/5 i 343/2

Wasilków, 15.05.2019 r.

BGGN.6733.40.2019.SK.1

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ewid.: 215/5 i 343/2 w obr. geod. Sochonie gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art.51 ust. 3 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn.zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pok. nr 4, można zapoznać się z treścią wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji jw., złożonego przez PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, pełnomocnik – Grażyna Szumska ul. Jęczmienna 50, 15‑171 Białystok.

Strony mają możliwość złożenia odpowiedzi na niniejsze zawiadomienie oraz wyjaśnień na piśmie. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub zastrzeżenie dotyczy.

Na podstawie art. 36 Kpa uprzejmie informuję, że sprawa ta ma skomplikowany charakter w rozumieniu przepisów art. 35 § 3 Kpa i będzie załatwiona w terminie wymienionym w art. 35 § 3 i § 4 Kpa. Zgodnie z art. 35 § 5 do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Ponadto zgodnie z art. 40 § 4 Kpa informuję, że strona zamieszkała za granicą Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy w kraju, jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń. Stosownie do art. 40 § 5 Kpa w razie niewskazania takiego pełnomocnika, przeznaczone dla strony pisma pozostawi się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa strony mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres, zgodnie z art. 41 § 2 Kpa, ma skutek prawny.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane

po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca - PSG Sp. z o.o., pełnomocnik - Grażyna Szumska,

2. strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Administrator danych - Gmina Wasilków ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków. Inspektor danych osobowych - Kazimierz Kmita, kontakt adres jw..

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. rozpatrzenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy (lokalizacji inwestycji celu publicznego), na podstawie art. 59 ust.1, art. 60 ust.1, art. 61, art. 63, art. 64, w związku z art. 52 ust.1, art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 z późn. zm.).

Kategorie i źródła przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres oraz publiczne dane rejestrowe uzyskane z ewidencji gruntów i budynków, a także z elektronicznych ksiąg wieczystych.

Informacje o odbiorcach- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności uprawnione do wglądu w akta postępowania.
Okres przetwarzania danych osobowych wynika w szczególności z ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.553 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Dz.U.2011.14.67 z późn. zm.).
Strona ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania oraz ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dodana: 15 maj 2019 14:12

Zmodyfikowana: 15 maj 2019 14:12