ZAWIADOMIENIE ICP-40-2017 PGE-Jarosiewicz.G. bud. sieci energet. Nowodworce 1689,1690/1,1694...

Wasilków, 11.08.2017 r.

BGGN.6733.40.2017.SK.5

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn.zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej sieci nN do zasilania budownictwa mieszkaniowego tj. energetycznej linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 1689, 1690/10, 1694, 1687, 1686/19, 1686/18, 1686/20, 1686/5, 1685/11 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

     PGE Dystrybucja S.A

       ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

              pełnomocnik: Grzegorz Jarosiewicz

              adres do korespondencji:

JKCOMPLEX s.c. ul. Waszyngtona 22a/56, 15-274 Białystok

2. strony wg wykazu

3. a/a

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl