ZAWIADOMIENIE ICP-39-2019 Gmina Wasilków bukowa kanalizacji deszczowej Wasilków 2475, ....

Wasilków, 16.05.2019 r.

BGGN.6733.39.2019.SK.2

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 2475, 3759/3, 3791, 3742 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – Gmina Wasilków wm.,

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się dn. 16.05.2019 r.:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 16 maj 2019 13:58

Zmodyfikowana: 16 maj 2019 13:58