ZAWIADOMIENIE ICP-39-2017 PGE-Jarosiewicz.G. bud. sieci energet. Rybniki 29,84/1,84/3...

 

Wasilków, 11.08.2017 r.

BGGN.6733.39.2017.SK.5

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn.zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej sieci nN do zasilania budownictwa mieszkaniowego tj. budowie linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi oraz linii napowietrznej nN, a także rozbiórce energetycznej sieci nN, zlokalizowanych na dz. nr ewid.: 29, 84/1, 84/3, 84/4, 85/3, 85/5, 85/6, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 87, 88 i 93 w obr. geod. Rybniki gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

   PGE Dystrybucja S.A

    ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

pełnomocnik: Grzegorz Jarosiewicz

adres do korespondencji:

JKCOMPLEX s.c. ul. Waszyngtona 22a/56, 15-274 Białystok

2. strony wg wykazu

3. a/a

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl