ZAWIADOMIENIE ICP-38-2018 PSG Żukowska.G. przebudowa gazociągu Sielachowskie 56/2

Wasilków, 12.09.2018 r.

BGGN.6733.38.2018.SK.2

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na dz. nr ewid. 56/2 w obr. geod. Sielachowskie, gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

pełnomocnik - Gabriela Wenclik- Żukowska

Monter s.c. Paweł Wenclik, Marta Czerwińska-Wenclik

ul. Ogrodowa 16, 18-106 Niewodnica Kościelna,

2. strony wg wykazu w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl