ZAWIADOMIENIE ICP-37-2018 PGE Nasuta.J. budowa linii SN i nN Wasilków 6011/18, 6057, 3649/2 ...

Wasilków, 12.09.2018 r.

BGGN.6733.37.2018.SK.4

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV, 2 (dwóch) kontenerowych stacji transformatorowych oraz napowietrzno-kablowych linii nn 0,4 kV, na dz. nr ewid. 6011/18, 6057, 3649/2, 6058/6, 6033, 1410, 6011/1, 6011/2, 6013, 3566 w obr. geod. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin,

pełnomocnik: Jarosław Nasuta - ELPROJEKT

ul. Pileckiego 8/14, 15-687 Białystok,

2. strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl .