ZAWIADOMIENIE ICP-36-2018 DARIA K.R.Zawistowski bud. sieci wod.-kan. i gaz. Nowodworce 1056, 1634/25 ...

Wasilków, 06.09.2018 r.

BGGN.6733.36.2018.SK.3

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1634/25, 1634/26, 1634/28, 1646/2, 1634/27, 1634/45, 1634/62, 1634/79, 1634/96, 1634/106, 1634/121, 1056 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków, do zasilenia budynków mieszkalnych.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

Krzysztof Robert Zawistowski

prowadzący działalność p.n. „DARIA” Krzysztof Robert Zawistowski

ul. Ks. Rabczyńskiego 2, 16-010 Wasilków,

2. strony wg wykazu w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl