ZAWIADOMIENIE ICP-19-2019 PSGaz. Szumska.G. budowa gazociągu Wasilków 4004

Wasilków, 20.03.2019 r.

BGGN.6733.16.2019.SK.2

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kablowej sieci energetycznej SN 15kV, nN 0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 1634/62, 1634/28, 1645/2, 1635/18, 1635/3, 1634/208, 1634/132, 1634/26, 1634/25, 1634/209, 1634/27, 1634/45, 1634/80, 1634/79, 1646/2, 1634/96, 1634/106, 1634/121, 1635/1, 1056/34, 1056/33, 1056/32, 1056/31, 1056/30, 1056/29, 1056/28, 1056/27, 1056/26, 1056/25, 1056/24, 1056/23, 1056/22, 1056/21, 1056/20, 1056/19, 1056/18, 1056/17, 1056/16, 1056/15, 1056/14, 1056/13, 1056/12, 1056/11, 1056/10, 1056/9, 1056/8, 1056/7, 1056/6, 1056/5, 1056/4, 1056/3, 1056/2, 1056/1 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art.51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pok. nr 4 w godz. pracy Urzędu, można zapoznać się z treścią wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji jw., złożonego przez PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 21-340 Lublin, pełnomocnik - TOMEL Tomasz Janiszewski ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok..

Strony mają możliwość złożenia odpowiedzi na niniejsze zawiadomienie oraz złożenie wyjaśnień na piśmie. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub zastrzeżenie dotyczy.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa strona zamieszkała za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy w kraju, jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń. Stosownie do art. 40 § 5 Kpa w razie niewskazania takiego pełnomocnika, przeznaczone dla strony pisma pozostawi się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa strony mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres, zgodnie z art. 41 § 2 Kpa, ma skutek prawny.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

PGE Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik – TOMEL Tomasz Janiszewski

2. strony wg wykazu w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl