ZAWIADOMIENIE ICP-19-2018PSGaz. budowa gazociągu Sochonie 343/1, 222/1

Wasilków, 08.05.2018 r.

BGGN.6733.19.2018.SK.1

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 32 PN do 0,5 MPa, na dz. nr ewid. 343/2 i 222/1 w obr. geod. Sochonie gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art.51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pok. nr 4 w godz. pracy Urzędu, można zapoznać się z treścią wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji jw., złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, adres do korespondencji: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład w Białymstoku ul. Gen.S.Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok.

Strony mają możliwość złożenia odpowiedzi na niniejsze zawiadomienie oraz złożenie wyjaśnień na piśmie. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub zastrzeżenie dotyczy.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa strona zamieszkała za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy w kraju, jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń. Stosownie do art. 40 § 5 Kpa w razie niewskazania takiego pełnomocnika, przeznaczone dla strony pisma pozostawi się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa strony mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres, zgodnie z art. 41 § 2 Kpa, ma skutek prawny.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 Kpa uprzejmie informuję, że w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałami oraz zgłosić ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

adres do korespondencji:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład w Białymstoku

ul. Gen.S.Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

2. strony wg wykazu w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Sprawę prowadzi: arch. Sławomir Kakareko

tel.: (85) 718 54 00 w. 014