ZAWIADOMIENIE ICP-10-2018 PGE-Kakareko.R. budowa sieci nN i SN Nowodworce 1532, 1539, 1609/23

Wasilków, 03.04.2018 r.

BGGN.6733.10.2018.SK.4

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nN 0,4kV wraz ze stacją transformatorową, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1532, 1539 i 1609/23 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

   PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

   pełnomocnik:

   Rafał Kakareko

   ELAM Dariusz Jarmoc i Wspólnicy Sp. J.

   ul. Gdańska 12, 15-249 Białystok,

2. strony wg wykazu w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl