Postanowienie-Zawieszenie postępowania ICP-69-2018 P4 sp. z o.o. stacja bazowa tel. kom. Wasilków 320/4

Wasilków, 28.02.2018 r.

BGGN.6733.69.2018.SK.11

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97. §1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa ‑ pełnomocnik Paweł Ponikowski Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Łączna 24A, 03-113 Warszawa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA 3318B” wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną, na części dz. nr ewid. 320/4 w obr. geod. Wasilków,

po przygotowaniu projektu przedmiotowej decyzji i wysłaniu jej do uzgodnienia z organami zewnętrznymi tj. m.in.: Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Starostą Powiatu Białostockiego, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku,

zawiesza się postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej j.w.

do czasu wrażenia opinii w formie postanowień przez w/w organy tj. do 30.03.2018 r.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca wystąpił o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przedsięwzięcia określonego j.w. Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w granicach obszaru m.in. Natura 2000.

W związku z tym zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) wysłano projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnienia z organami zewnętrznymi tj. m.in.: Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Starostą Powiatu Białostockiego, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, co z kolei zgodnie z art. 97. §1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) stanowi podstawę do zawieszenia prowadzonego postępowania do czasu otrzymania stosownych uzgodnień.

Biorąc powyższe pod uwagę – postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w Kpa.

- x -

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

   P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

pełnomocnik - Paweł Ponikowski Up-Telecom Sp. z o.o.

    ul. Łączna 24A, 03-113 Warszawa

2. strony wg wykazu w aktach sprawy

3. a/a