Postanowienie-Zawieszenie postęp. ICP-56-2017 P4 Sp.zo.o. bud.stacji tel.komórk. Wasilków 334/51, 334/52 ....

Wasilków, 12.10.2017 r.

BGGN.6733.56.2017.SK.4

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97. §1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art.96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa ‑ pełnomocnik Paweł Ponikowski Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Łączna 24A, 03-113 Warszawa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA 3316C” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części dz. nr ewid. 334/51, 334/52, 335/4 i 818/14 w obr. geod. Wasilków,

zawiesza się postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej j.w.

do czasu wrażenia opinii i zajęcia stanowiska przez Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Białymstoku - w związku z postanowieniem Burmistrza Wasilkowa

z dn. 12.10.2017 r. znak: BGGN.6733.56.2017.SK.2

UZASADNIENIE

Wnioskodawca wystąpił o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przedsięwzięcia określonego j.w.. Teren planowanej inwestycji położony jest na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska.

W postanowieniu z dnia 12.10.2017 r. znak: BGGN.6733.56.2017.SK.2 Burmistrz Wasilkowa uznał, że przedsięwzięcie polegające na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na części dz. nr ewid. 334/51, 334/52, 335/4 i 818/14 w obr. geod. Wasilków, inne niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest związane bezpośrednio z ochroną obszaru Natura 2000 i nie wynika z tej ochrony, może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i zobowiązał wnioskodawcę do przedłożenia stosownych dokumentów Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku.

W związku z powyższym zawiesza się postępowanie w sprawie do czasu wrażenia opinii i rozstrzygnięcia zagadnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Biorąc powyższe pod uwagę – postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w Kpa.

- x -

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

pełnomocnik - Paweł Ponikowski Up-Telecom Sp. z o.o.

ul. Łączna 24A, 03-113 Warszawa,

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. aa.

Postanowienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl .