POSTANOWIENIE ICP-75-2019 ZAWISTOWSKI.K. zawieszenie post epowania-budowa sieci wod.-kan. i gaz. Wasilków 3654, 1424/2

Wasilków, 04.11.2019 r.

BGGN.6733.75.2019.SK.5

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97. §1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art.169 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez p. Krzysztofa Roberta Zawistowskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci gazowej, zlokalizowanych na dz. nr ewid.: 3654, 1424/2 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków, do zasilenia budynków mieszkalnych,

po przygotowaniu projektu przedmiotowej decyzji i wysłaniu jej do uzgodnienia w formie decyzji z organem zewnętrznym tj. Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

zawiesza się postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej j.w.

do czasu wrażenia opinii w formie decyzji przez ww. organ.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca tj. p. Krzysztof Robert Zawistowski wystąpił o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przedsięwzięcia określonego j.w. Część terenu planowanej inwestycji zlokalizowana jest w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (na podstawie map zagrożenia powodziowego) i wymaga uzgodnienia w formie decyzji z PGW Wody Polskie ‑ Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W związku z tym zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) wysłano projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnienia z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, co z kolei zgodnie z art. 97. §1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) stanowi podstawę do zawieszenia prowadzonego postępowania do czasu otrzymania stosownego uzgodnienia.

Biorąc powyższe pod uwagę – postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w Kpa.

- x -

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca - Krzysztof Robert Zawistowski

prowadzący działalność pn.Daria” Krzysztof Robert Zawistowski

ul. Ks. Rabczyńskiego 2, 16‑010 Nowodworce,

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. aa.

Postanowienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1.na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-11-04

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-11-04

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-11-04

Rejestr zmian