POSTANOWIENIE ICP-7-2018 P4 Sp. z o.o. zawieszenie postępowania

Wasilków, 04.12.2019 r.

BGGN.6733.7.2018.SK.17

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 98§1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa ‑ pełnomocnik Paweł Ponikowski Up‑Telecom Sp. z o.o. ul. Odkryta 36 lok. 10, 03‑140 Warszawa w sprawie w sprawie zawieszenia postępowania (związanego z wcześniejszym wezwaniem w sprawie uzupełnienia pierwotnego wniosku) dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA 1108B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr ewid. 41/1 w obr. geod. Osowicze gm. Wasilków,

zawieszam przedmiotowe postępowanie.

UZASADNIENIE

W dniu 21.10.2019 r. inwestor - P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa ‑ pełnomocnik Paweł Ponikowski Up‑Telecom Sp. z o.o. ul. Odkryta 36 lok. 10, 03‑140 Warszawa złożył wniosek o zawieszenie postępowania (związanego z wcześniejszym wezwaniem w sprawie uzupełnienia pierwotnego wniosku) w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie określonym jw..

Zgodnie z art. 98 § 1 Kpa organ administracji może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Organ uznał, że w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego wynikające z art.98 § 1 Kpa.

Biorąc powyższe pod uwagę – postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania (wniosek) zgodnie z art. 98 § 2 K.p.a. uważa się za wycofane. Podjęcie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony, a nie z urzędu.

Umorzenie postępowania może nastąpić wcześniej niż przed upływem 3 lat, o ile Wnioskodawca wycofa wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w Kpa.

- x -

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

pełnomocnik: Paweł Ponikowski Up-Telecom Sp. z o.o.

ul. Odkryta 36 lok. 10, 03‑140 Warszawa,

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-12-04

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-12-04

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-12-04

Rejestr zmian