POSTANOWIENIE ICP-69-2018 P4 sp. z o.o. budowa stacji bazowej tel. komórk. Wasilków 320/4

Wasilków, 12.04.2018 r.

BGGN.6733.69.2017.K.13

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z wcześniejszym zawieszeniem postępowania w przedmiotowej sprawie, a także w związku z otrzymaniem stosownych postanowień organów zewnętrznych,

postanawia się

podjąć wszczęte na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa ‑ pełnomocnik Paweł Ponikowski Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Łączna 24A, 03-113 Warszawa, a następnie zawieszone postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA 3318B” wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną, na części dz. nr ewid. 320/4 w obr. geod. Wasilków.

UZASADNIENIE

P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa ‑ pełnomocnik Paweł Ponikowski Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Łączna 24A, 03-113 Warszawa złożył do tut. Urzędu wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego określonego jw.

W związku z tym zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) wysłano projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnienia z organami zewnętrznymi tj. m.in.: Starostą Powiatu Białostockiego, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, co z kolei zgodnie z art. 97. §1 pkt 4 Kpa (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) stanowi podstawę do zawieszenia prowadzonego postępowania. W związku z tym zawieszono postępowanie do czasu wrażenia opinii i rozstrzygnięcia zagadnienia przez organy zewnętrzne.

Po otrzymaniu stosownych postanowień uzgadniających tj. ustąpieniu przyczyn zawieszenia postępowania podjęto przedmiotowe postępowanie.

Biorąc powyższe pod uwagę – postanowiono jak w sentencji.

- x -

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

pełnomocnik - Paweł Ponikowski Up-Telecom Sp. z o.o.

ul. Łączna 24A, 03-113 Warszawa,

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. aa.

Postanowienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl