POSTANOWIENIE ICP-66-2017 zawieszenie postępowania

Wasilków, 28.11.2019 r.

BGGN.6733.66.2017.SK.23

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 98§1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa ‑ pełnomocnik Andrzej Szymański ul. Wyrzykowskiego 5A/121, 03-142 Warszawa w sprawie w sprawie zawieszenia postępowania (wydłużenia terminu realizacji uzupełnienia pierwotnego wniosku, związanego z wcześniejszym wezwaniem) dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami i antenami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr ewid. 818/14, 334/51, 335/4 w obr. geod. Wasilków,

zawieszam przedmiotowe postępowanie.

UZASADNIENIE

W dniu 21.10.2019 r. inwestor - POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa ‑ pełnomocnik Andrzej Szymański ul. Wyrzykowskiego 5A/121, 03-142 Warszawa złożył wniosek o zawieszenie postępowania - wydłużenia terminu realizacji uzupełnienia pierwotnego wniosku, związanego z wcześniejszym wezwaniem - w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie określonym jw..

Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a. organ administracji może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Organ uznał, że w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego wynikające z art.98 § 1 k.p.a..

Biorąc powyższe pod uwagę – postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania (wniosek) zgodnie z art. 98 § 2 K.p.a. uważa się za wycofane. Podjęcie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony, a nie z urzędu.

Umorzenie postępowania może nastąpić wcześniej niż przed upływem 3 lat, o ile Wnioskodawca wycofa wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

- x -

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

pełnomocnik - Andrzej Szymański

ul. Wyrzykowskiego 5A/121, 03-142 Warszawa

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. aa.

Postanowienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-11-28

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-11-28

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-11-28

Rejestr zmian