POSTANOWIENIE ICP-56-2018 P4 sp. z o.o. - podjęcie postępowania

Wasilków, 08.10.2018 r.

BGGN.6733.56.2017.SK.14

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 58 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),

w związku z ustąpieniem przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania,

postanawia się


podjąć wszczęte na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa ‑ pełnomocnik Paweł Ponikowski Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Łączna 24A, 03-113 Warszawa, a następnie zawieszone postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA 3316C” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części dz. nr ewid. 334/51, 334/52, 335/4 i 818/14 w obr. geod. Wasilków.

UZASADNIENIE

P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa ‑ pełnomocnik Paweł Ponikowski Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Łączna 24A, 03-113 Warszawa złożył do tut. Urzędu wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego określonego jw.

W dniu 22.02.2018 r. Rada Miejska w Wasilkowie podjęła uchwałę Nr XLII/362/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (część osiedla „Lisia Góra”). Na podstawie analizy przedmiotu wniosku i pozostałych uwarunkowań ustalono, że istnieje realne niebezpieczeństwo sprzeczności pomiędzy postanowieniami ewentualnej decyzji o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji z projektowanymi postanowieniami miejscowego planu.

W związku z tym, zgodnie z art. 58 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zawieszono prowadzone postępowanie do czasu uchwalenia w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lecz na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W określonym ustawowo okresie zawieszenia postępowania Gmina Wasilków nie miała możliwości uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stąd zaistniała konieczność podjęcia zawieszonego postępowania i załatwienia sprawy w trybie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie siedmiu dni od jego otrzymania.

Otrzymują:

1.Wnioskodawca

P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

pełnomocnik - Paweł Ponikowski Up-Telecom Sp. z o.o.

ul. Łączna 24A, 03-113 Warszawa,

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. aa.

Postanowienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Postanowienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.