POSTANOWIENIE ICP-56-2017 P4 sp. z o.o. budowa stacji bazowej tel. komórk. Wasilków 334/51, 334/52 ...

Wasilków, 12.04.2018 r.

BGGN.6733.56.2017.SK.12

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 58 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),

po ponownym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa ‑ pełnomocnik Paweł Ponikowski Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Łączna 24A, 03-113 Warszawa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA 3316C” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części dz. nr ewid. 334/51, 334/52, 335/4 i 818/14 w obr. geod. Wasilków,

zawiesza się z urzędu postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej j.w.

na okres 12 miesięcy od daty złożenia wniosku w w/w sprawie tj. do 06.10.2018 r.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca - P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa ‑ pełnomocnik Paweł Ponikowski Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Łączna 24A, 03-113 Warszawa w dn. 06.10.2017r. wystąpił o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przedsięwzięcia określonego j.w.. Teren na którym przewidywana jest lokalizacja przedmiotowej inwestycji to część działek nr ewid. 334/51, 334/52, 335/4 i 818/14 w obr. geod. Wasilków, które oznaczono w ewidencji gruntów jako użytki – B/RVI. Wnioskodawca dołączył do wniosku opis planowanego przedsięwzięcia, w którym określił charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko tj. m.in. wysokość wieży (do 65,0m.) i wysokość mocowania (środka elektrycznego) anten na 59,0m. n.p.t., osie głównych wiązek promieniowania o tilcie 0 0 - 10 0 i azymutach osi głównych - 20 0, 130 0 i 240 0, a także mocy EIRP od 939 ‑ 1071 W / antenę.

Po dokonaniu analizy (w tym również materiałów dostarczonych przez inwestora -”Kwalifikacja Instalacji Radiokomunikacyjnej ...”) tut. organ uznał, że przedsięwzięcie polegające na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami i antenami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr ewid. 334/51, 334/52, 335/4 i 818/14 w obr. geod. Wasilków, może potencjalnie znacząco oddziaływać na sąsiadujący bezpośrednio obszar Natura 2000 i zobowiązał wnioskodawcę do przedłożenia stosownych dokumentów Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowił nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

W dniu 22.02.2018 r. Rada Miejska w Wasilkowie podjęła uchwałę Nr XLII/362/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (część osiedla „Lisia Góra”).

Wcześniej zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) wykonano analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (część osiedla „Lisia Góra") i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków”.

Główne przewidywane funkcje obszaru wskazanego do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługi.

Teren wnioskowanej inwestycji i teren na który ta inwestycja mogła by oddziaływać znajduje się w całości w obszarze objętym w/w uchwałą, a więc przyszłym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dokonano porównania treści wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z materiałami planistycznymi dostępnymi na tym etapie postępowań tj. załącznikiem graficznym do uchwały intencyjnej oraz wynikami w/w analizy zasadności.

Ustalono, że istnieje realne niebezpieczeństwo sprzeczności pomiędzy postanowieniami ewentualnej decyzji o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji (stacji telefonii komórkowej) z projektowanymi postanowieniami miejscowego planu (niska oraz wysoka zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna).

W związku z zapisami § 2.1.7)b) i § 3.1.8)f) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2016 r. poz.71) stwierdzono, na podstawie opisu planowanego przedsięwzięcia i dokumentów dołączonych do wniosku, w którym wnioskodawca określił lokalizację i charakterystyczne parametry techniczne inwestycji, iż oddziaływania planowanej inwestycji mogą kolidować z lokalizacją planowanej zabudowy jedno i wielorodzinnej przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powodując, iż miejsca dostępne dla ludności mogą znajdować się w obszarach, na które planowana inwestycja będzie „potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko”.

Stąd do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanowiono zawiesić postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę – postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Zgodnie z art. 35 §5 Kpa informuję, że na okres zawieszenia wstrzymuje się bieg terminów sprawy.

- x -

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

pełnomocnik - Paweł Ponikowski

Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Łączna 24A, 03-113 Warszawa,

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. aa.

Postanowienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl .