POSTANOWIENIE ICP-55-2019 PSGaz. Szumska.G. podjęcie postępowania

Wasilków, 02.10.2019 r.

BGGN.6733.55.2019.SK.5

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97. §1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, pełnomocnik – Grażyna Szumska ul. Jęczmienna 50, 15‑171 Białystok w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ewid.: 3112, 2954, 2982, 3038 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków,

po przygotowaniu projektu przedmiotowej decyzji i wysłaniu jej do uzgodnienia w formie decyzji z organem zewnętrznym tj. Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, a także dokonaniu w związku z powyższym zawieszenia postępowania w przedmiotowej sprawie

po ustąpieniem przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania tj. uzgodnieniu projektu przedmiotowej decyzji z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

postanawia się

podjąć zawieszone postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej j.w.

Ponieważ przedmiotowe postanowienie uwzględnia w całości żądanie strony, a ponadto ponieważ nie rozstrzyga spornych interesów stron - na podstawie art.107 §4 Kpa odstąpiono od jego uzasadnienia.

Biorąc powyższe pod uwagę – postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Otrzymują:

1.Wnioskodawca:

PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,

pełnomocnik: Grażyna Szumska,

2. strony wg wykazu z akt sprawy

3. aa.

Postanowienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-10-02

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-10-02

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-10-02

Rejestr zmian