OBWIESZCZENIE ICP-88-2019 Postanowienie-zawieszenie postępowania

Wasilków, 15.01.2020 r.

BGGN.6733.88.2019.SK.2

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97. §1 pkt 4 w związku z art. 61. §4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.),

po wstępnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, pełnomocnik – Grażyna Szumska ul. Jęczmienna 50, 15-171 Białystok w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 1458, 1461/8 i 1461/9 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków oraz 868/28 868/29 w obr. geod. Ogrodniczki gm. Supraśl, do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

zawiesza się postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej j.w.

do czasu uzyskania wypisu z ewidencji gruntów dotyczących działek będących przedmiotem postępowania położonych w obr. geod. Ogrodniczki w gm. Supraśl.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca wystąpił o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przedsięwzięcia określonego j.w.. Teren inwestycji położony jest na terenie gminy Wasilków i gminy Supraśl. Ponieważ tut. Organ nie ma formalnego dostępu do ewidencji gruntów gminy Supraśl, wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Białymstoku o udostępnienie takiego dokumentu dotyczącego przedmiotowych działek.

Co za tym idzie rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ i stanowi podstawę do zastosowania art. 97. §1 pkt 4 Kpa.

W związku z powyższym zawiesza się postępowanie w sprawie do czasu uzyskania wypisu z ewidencji gruntów.

Biorąc powyższe pod uwagę – postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w Kpa.

- x -

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

PSG Sp. z o.o.

pełnomocnik – Grażyna Szumska ul. Jęczmienna 50, 15-171 Białystok,

2. aa.

Postanowienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-01-15

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-01-15

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-01-15

Rejestr zmian