OBWIESZCZENIE ICP-8-2020 PSGaz. Szumska.G. - umorzenie postępowania

Wasilków, 07.02.2020 r.

BGGN.6733.8.2020.SK.1

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegają­cej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3724, 3742, 4043, 334/95 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków, do zasilenia budynków mieszkalnych.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) ) oraz art. 105 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że w związku z wnio­skiem złożonym przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, pełnomocnik – Grażyna Szumska ul. Jęczmienna 50, 15‑171 Białystok zostało umorzone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczne­go dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwo­ławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia pu­blicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-02-07

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-02-07

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-02-07

Rejestr zmian