OBWIESZCZENIE ICP-76-2019 DARIA-Zawistowski.K. budowa sieci wod.-kan. Nowodworce 1703/4, 1703/3 ...

Wasilków, 25.11.2019 r.

BGGN.6733.76.2019.SK.4


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa


o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci gazowej, zlokalizowanych na dz. nr ewid.: 1703/4, 1703/3, 1696, 1702/12, 1744/12, 1744/13, 1701 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków, do zasilenia budynków mieszkalnych.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez p. Krzysztofa Roberta Zawistowskiego prowadzącego działalność pn.Daria” Krzysztof Robert Zawistowski ul. Ks. Rabczyńskiego 2, 16‑010 Nowodworce, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi w/w oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-11-25

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-11-25

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-11-25

Rejestr zmian