OBWIESZCZENIE ICP-72-2017 Wodociągi.Białostockie budowa sieci wodociąg. Dąbrówki 337, 331/1 ... 108, 86

Wasilków, 03.01.2018 r.

BGGN.6733.72.2017.SK.5

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie  ul. Starowiejskiej, Piaskowej, Wesołej, Klonowej, Gruntowej na dz. nr ew.: 337, 331/1, 332/1, 336/8, 338/1, 336/6, 336/4, 198/4, 199/1, 205/1, 212/6, 212/4, 216/1, 217/4, 218/1, 219/1, 221/14, 221/12, 221/10, 221/8, 222/1, 223/3, 225/1, 226/1, 272/1, 227/1, 231/1, 232/1, 233/5, 233/8, 234/1, 235/7, 235/9, 235/5, 236/3, 236/5, 237/1, 238/1, 239/1, 240/1, 241/3, 47, 108 i 86 w obr. geod. Dąbrówki gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Wodociągi Białostockie sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok, odmówiono wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl