OBWIESZCZENIE ICP-71-2017Gmina Wasilków budowa ul. Stromej Nowodworce 1539, 1609/23

Wasilków, 03.01.2018 r.


BGGN.6733.71.2017.SK.4

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulicy Stromej w Nowodworcach,  w zakresie wykonania utwardzonej nawierzchni jezdni i zjazdów oraz murów oporowych, zlokalizowanej na części dz. nr ewid. 1539, 1609/23 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Gminę Wasilków w/m, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl