OBWIESZCZENIE ICP-7-2018 P4 Sp. z o.o. budowa stacji baz.tel.kom. Osowicze 41/1

Wasilków, 10.04.2018 r.

BGGN.6733.7.2017.SK.3

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97. §1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa ‑ pełnomocnik Dorota Brzeska Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Odkryta 36 lok. 10, 03‑140 Warszawa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA 1108B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr ewid. 41/1 w obr. geod. Osowicze gm. Wasilków,

w związku koniecznością ustalenia stron prowadzonego postępowania na terenie sąsiedniej gm. Białystok, tj. w sytuacji gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ,

zawiesza się postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej j.w.

do czasu otrzymania wypisów z ewidencji gruntów gm. Białystok tj. do dn. 30.04.2018 r.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca wystąpił o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przedsięwzięcia określonego j.w.. Teren planowanej inwestycji położony jest na granicy z gminą Białystok.

W dniu 10.04.2018 r. tut. Organ wystąpił do Urzędu Miejskiego w Białymstoku o udostępnienie danych ewidencji gruntów celem ustalenia stron postępowania tj. właścicieli działek położonych na terenie gm. Białystok.

Ponieważ rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ, zawiesza się postępowanie w sprawie do czasu otrzymania wypisów z ewidencji gruntów gm. Białystok tj. do dn. 30.04.2018 r.

Biorąc powyższe pod uwagę – postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w Kpa.

- x -

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

P4 Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

pełnomocnik: Dorota Brzeska

Up-Telecom Sp. z o.o.

ul. Odkryta 36 lok. 10, 03‑140 Warszawa,

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. aa.

Postanowienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl .