OBWIESZCZENIE ICP-69-2018 P4 sp. z o.o. bud. stacji tel. kom. - wznowienie postępowania

Wasilków, 29.01.2019 r.

BGGN.6733.69.2017.SK.16

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 149 § 1, art. 150 § 1 w związku z art.145 § 1 pkt.4) oraz art. 148 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dn. 03.01.201r. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie ul. Ks. Wacława Rabczyńskiego 2, 16-010 Wasilków,

po dokonaniu analizy terminów złożenia wniosku o wznowienie postępowania, a także analizy oświadczenia wnioskodawcy o terminie, w którym dowiedział się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania,

wznawia się postępowanie

w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Burmistrza Wasilkowa z dn. 12.04.2018 r. znak: BGGN.6733.69.2017.SK, dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA 3318B” wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną, na części dz. nr ewid. 320/4 w obr. geod. Wasilków, przygotowaną na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa ‑ pełnomocnik Paweł Ponikowski Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Łączna 24A, 03-113 Warszawa.

UZASADNIENIE

W dniu 03.01.2019 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie - ul. Ks. Wacława Rabczyńskiego 2, 16-010 Wasilków o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Burmistrza Wasilkowa, dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej jw..

Wniosek został uzasadniony brakiem udziału – uczestnictwa wnioskodawcy jako strony w w/w postępowaniu.

Zgodnie z art. 145 § 1 pkt 4 Kpa w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy prawo zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:

1.Wnioskodawca - P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

pełnomocnik - Paweł Ponikowski Up-Telecom Sp. z o.o.

ul. Odkryta 36 lok.10, 03-140 Warszawa,

2.strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,

3.aa.

Postanowienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl