OBWIESZCZENIE ICP-670.2.11-2018/ICP-38-2018 wyjaśnienie decyzji

Wasilków, 31.12.2018 r.

BGGN.670.2.11.2018.SK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.),

w związku z wnioskiem złożonym przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14, 00‑537 Warszawa, pełnomocnik - Gabriela Wenclik-Żukowska, Monter s.c. Paweł Wenclik, Marta Czerwińska-Wenclik ul. Ogrodowa 16, 18-106 Niewodnica Kościelna w sprawie dotyczącej wątpliwości co do zapisów zawartych w decyzji znak: BGGN.6733.38.2018.SK z dn. 12.10.2018 r. - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na dz. nr ewid. 56/2 w obr. geod. Sielachowskie gm. Wasilków, a dotyczących wyjaśnienia – interpretacji określenia „przebudowa gazociągu średniego ciśnienia”,

wyjaśniam co następuje:

W decyzji Burmistrza Wasilkowa znak: BGGN.6733.38.2018.SK z dn. 12.10.2018 r. (zgodnie z wnioskiem) użyto określenia „przebudowa gazociągu średniego ciśnienia”.

Z punktu widzenia tut. Organu przy określeniu lokalizacji celu publicznego w konkretnie określonych granicach terenu inwestycji nie ma znaczenia użycie określenia przebudowa czy tez budowa gazociągu średniego ciśnienia. Jednak ostateczna interpretacja tego zapisu w kontekście przepisów ustawy Prawo budowlane pozostaje w kompetencji Starostwa Powiatu Białostockiego w Białymstoku.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 113 §2 Kpa organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu lub strony wątpliwości co do treści decyzji.

Po rozpatrzeniu ww. wniosku wyjaśniono wątpliwości co do treści decyzji j.w..

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności postanowiono jak w sentencji

i wyjaśniono wątpliwości co do treści decyzji j.w..

- x -

Na postanowienie niniejsze służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca - Gabriela Wenclik-Żukowska pełnomocnik PSGaz. sp. z o.o.,

2. Strony wg wykazu z akt sprawy,

3. aa.