OBWIESZCZENIE ICP-63-2019 PSGaz. Szumska.G. postanowienie bud. gazociągu Dąbrówki 47, ...

Wasilków, 05.11.2019 r.

BGGN.6733.63.2019.SK.7


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Wasilkowa z dnia 18.10.2017r. znak: BGGN.6733.63.2019.SK, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ewid.: 103/1, 103/7, 103/2, 106/2, 106/1, 105/9, 107/4 i 47 w obr. geod. Dąbrówki gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W.Bandrowskiego 16, 33‑100 Tarnów, pełnomocnik: Grażyna Szumska ul. Jęczmienna 50, 15-171 Białystok, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.

Stronom postępowania służy prawo zażalenia na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia zażalenia. Z dniem doręczenia organowi ww. oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia go do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia.


Obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-11-05

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-11-05

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-11-05

Rejestr zmian