OBWIESZCZENIE ICP-57-2019 PSGaz. Szumska.G. budowa gazociągu Nowodworce-Ogrodniczki 1461/1, 867/3 ...

Wasilków, 19.09.2019 r.

BGGN.6733.57.2019.SK.7

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 1461/1, 1430, 1460/11, 1459/2, 1459/1, 1460/1, 1460/12, 1458, 1459/13 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków oraz 867/3, 838/1 w obr. geod. Ogrodniczki gm. Supraśl, do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W.Bandrowskiego 16, 33‑100 Tarnów, pełnomocnik: Grażyna Szumska ul. Jęczmienna 50, 15-171 Białystok, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi w/w oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

oraz

3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Supraślu - ul. J. Piłsudskiego 58,

4. na stronie internetowej pod adresem http://bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-09-19

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-09-19

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-09-19

Rejestr zmian