OBWIESZCZENIE ICP-53-2019 T-MOBILE umorzenie postępow. - budowa stacji bazowej Wasilków 1210/22

Wasilków, 25.09.2019 r.

BGGN.6733.53.2019.SK.2

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegają­cej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile nr 26024 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr ewid. 1210/22 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) i art. 49 oraz art. 105 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w związku z wnio­skiem złożonym przez T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa ‑ pełnomocnik Michał Król ul. Banderii 4/107, 01-164 Warszawa zostało umorzone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczne­go dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.

Stronie postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwo­ławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia pu­blicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl