OBWIESZCZENIE ICP-49-2019 PSGaz. Szumska.G. budowa gazociągu Nowodworce 1461/1, 1430 ...

Wasilków, 14.08.2019 r.

BGGN.6733.49.2019.SK.6

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa


o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w skład której wchodzą: sieć kablowa SN-15kV, kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN, złącze kablowe SN-15kV, sieć kablowo-napowietrzna nN-0,4kV na dz. nr ewid.: 114/3, 102/5, 103/4, 103/6, 104/2, 105/14, 102/4, 103/3, 103/5, 104/1, 105/20, 105/16, 105/18, 76/29, 76/31, 80/17, 138/3, 138/5, 11/2, 12/3, 14/4, 14/2, 15/18, 15/22, 15/15, 17/5, 18/4, 19/8, 20/6, 20/5, 21/14, 21/5, 21/15, 57, 25/7, 25/6, 56/2, 27/25, 27/27, 27/29, 27/12, 28/6, 29/43, 29/45, 36/57, 36/45, 29/41, 29/47, 59, 29,49, 29/48, 40/1, 40/5, 39/5, 39/10, 39/3, 37/4, 37/2, 37/3, 115/2, 115/1, 58, 21/12, 21/11, 21/9, 21/8, 20/7, 19/10, 18/8, 19/9, 18/7, 16/2, 15/25, 15/24, 15/21, 15/26, 15/20, 13/5, 13/4, 13/7, 13/6, 15/23, 41/1 w obr. geod. Sielachowskie oraz Osowicze gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, pełnomocnik - Waldemar Waszkiewicz „TELAN” A.i J. Stankiewicz T. i W. Waszkiewicz s.j. ul. Czerwonego Kapturka 11, 15-156 Białystok, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi w/w oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 14 sierpień 2019 09:15

Zmodyfikowana: 14 sierpień 2019 09:15

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-08-14

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-08-14

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-08-14

Rejestr zmian