OBWIESZCZENIE ICP-49-2018 PGE-Kaźmierczak.M. budowa sieci energ. nN i SN Nowodworce 1750/29, 1747 ...

Wasilków, 29.01.2019 r.


BGGN.6733.49.2018.SK.5

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN(0,4kV) i SN(15kV), kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN(15/0,4kV), linii kablowych SN(15kV) i nN(0,4kV) oraz złączy kablowych nN(0,4kV) do zasilania budynków mieszkalnych zlokalizowanych na dz. nr ewid.: 1750/29, 1747, 1260, 1263/24, 1263/7, 1263/4 w obr. geod. Nowodworce gm.Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin, pełnomocnik – Michał Kaźmierczak JKCOMPLEX s.c. ul. Waszyngtona 22a/56, 15-274 Białystok, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi w/w oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl