OBWIESZCZENIE ICP-46-2017 PGE-Nasuta.J. bud.sieci.energ. nN i SN Wasilków-6163, 328/2 ...

Wasilków, 11.10.2017 r.

BGGN.6733.46.2017.SK.6


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa


o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn-0,4 kV składającej się z kablowej linii średniego napięcia 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej, złącza kablowego średniego napięcia 15 kV, kablowych linii niskiego napięcia 0,4 kV i złączy kablowych nn 0,4 kV, na dz. nr ewid.: 6163, 328/2, 288/3 i 286/4 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - pełnomocnik: Jarosław Nasuta - ELPROJEKT Jarosław Nasuta ul. Pileckiego 8/14, 15-687 Białystok została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.

Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi w/w oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl