OBWIESZCZENIE ICP-43-2018 PGE.Bagiński.R. budowa linii energet. Wasilków-Sielachowskie 1210/31, 1210/13 ...

Wasilków, 28.11.2018 r.


BGGN.6733.43.2018.SK.5

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa


o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii SN‑15kV, kablowej linii nN 0,4 kV, kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN 15 kV/0,4 kV, złącza kablowego nN 0,4 kV oraz rozbiórka linii napowietrznej SN, na części dz. nr ewid. 116 w obr. geod. Sielachowskie i części dz. nr ewid. 1210/31, 1210/13, 1591/1, 1591/4, 1591/3, 1209, 1590/5, 6162 w obr. geod. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 12096) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez PGE Dystrybucja S.A ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin, pełnomocnik: Robert Bagiński RBB-ELECTRIC ul. Sikorskiego 166 lok.3.04, 18-400 Łomża, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi w/w oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl