OBWIESZCZENIE ICP-43-2017 Podl.Muzeum.Kult.Lud. - sokolarnia Wasilków 1203...1590/5

Wasilków, 29.09.2017 r.

BGGN.6733.43.2017.SK.5


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ośrodka edukacji ekologicznej „Sokolarnia” w skład którego wchodzą:

1. Sokolarnia

2. Amfiteatr i woliery

3. Sala edukacyjna

4. Domek sokolnika

5. Woliery hodowlane (3 szt.)

6. Budynek gospodarczy

7. Oblotnia

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr ewid.: 1203, 1204, 1205, 1206, 1590/5 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl