OBWIESZCZENIE ICP-36-2019 PGE budowa sieci SN, nN Jurowce-Sielachowskie 29/43, 29/45 ...

Wasilków, 17.06.2019 r.

BGGN.6733.36.2019.SK.8


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa


o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w skład której wchodzą: sieć kablowa SN-15kV, kontenerowa stacja transformatorowa SN/nn oraz sieć kablowo-napowietrzna nn-0,4kV, zlokalizowane na dz. nr ewid.: 29/43, 29/45, 36/57, 29/48, 29/49, 29/47, 59, 29/41, 36/45, 36/46, 41/1, 42/3, 42/9, 36/15, 36/18, 36/34, 36/12, 36/24, 47, 48, 49, 36/5, 36/6, 109/25, 109/26, 109/12, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 106/14, 56/2, 107/9, 107/11, 108/6, 108/14, 108/12, 109/24, 109/22, 63 w obr. geod. Sielachowskie gm. Wasilków oraz na dz. nr ewid.: 1198/2, 1197/2, 1196/2, 1183/2, 1178/2, 1175/2, 1172/2, 1171/2, 1170/2, 1169/2, 1168/2, 1167/4 w obr. geod. Jurowce gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, pełnomocnik - Waldemar Waszkiewicz ul. Czerwonego Kapturka 11, 15-156 Białystok, została wydana decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.

Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi w/w oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl