OBWIESZCZENIE ICP-31-2018 PSGaz. umorzenie postępow. bud.gazociągu Nowodworce 1529/40, 1529/42

Wasilków, 17.08.2018 r.

BGGN.6733.31.2018.SK.2

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegają­cej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1529/40 i 1529/42 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków, do zasilenia budynków mieszkalnych.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) ) oraz art. 105 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że w związku z wnio­skiem złożonym przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa - pełnomocnik: Grażyna Szumska ul. Jęczmienna 50, 15‑171 Białystok zostało umorzone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczne­go dla inwestycji j.w. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pokój nr 4 w godz. pracy Urzędu.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwo­ławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia pu­blicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl