OBWIESZCZENIE ICP-26-2018 GMINA W-ów - bud. linii oświetl. Sochonie - Wasilków 431, 433/1..., 6080, 6091 ...

Wasilków, 12.06.2018 r.

BGGN.6733.26.2018.SK.4

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 431, 433/1, 528 i 559 w obr. geod. Sochonie gm. Wasilków oraz na dz. nr ewid. 6080, 6081 i 6091 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1/ Wnioskodawca:

Gmina Wasilków w/m

2/ strony wg wykazu w aktach sprawy,

3/ aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl